800 100 187 Navigace

Energetika

Energetické procesy tvoří významnou kapitolu fungování každé zdravé společnosti. Spolehlivost, zodpovědnost, efektivita a důvěra jsou přesně ta slova, která plně vystihují naše vnímání realizace energetických služeb.

Fungujeme stabilně a vytváříme komplexní koncepční řešení. Od energetického poradenství až po realizaci a provoz dlouhodobých energeticky úsporných projektů včetně zajištění financování a smluvních garancí za výsledek.

Projektujeme, stavíme a provozujeme energetická zařízení s maximálním důrazem na efektivitu a hospodárnost, založenou především na stabilním a zkušeném týmu odborníků.

O společnosti

SSI Energy je součástí české rodinné společnosti SSI Group, která se na trhu služeb v rámci nemovitostí pohybuje již od roku 1990. Celá skupina SSI v současné době zajišťuje komplexní řešení IFM včetně služeb v oblasti energetiky. Portfolio SSI Group tvoří několik stovek objektů po celé České a Slovenské republice a postupně společnost expanduje do dalších zemí střední Evropy.

SSI Energy se zabývá energetickými procesy, jenž tvoří důležitou kapitolu fungování každé zdravé společnosti. Za poslední rok se i díky akvizici specializovaných firem posouvá vpřed a na trhu energetických služeb začíná zaujímat významné postavení.

Efektivnost a vhodnost systému managementu kvality je každoročně prověřována externím auditem od akreditovaného certifikačního orgánu. Dokladem o plnění požadavků příslušné mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2016, je platný certifikát vydaný akreditovaným certifikačním orgánem.

Zascrolovat

Poradenská činnost v energetice

Čerpání dotací je aktuálním tématem ve veřejném i soukromém sektoru. Dotačních titulů je zde celá řada a jejich podmínky se často s každou další výzvou upravují. U nás získáte vždy aktuální informace o možnostech financování energeticky úsporných projektů s využitím dotací z operačních programů Evropské unie či z národních programů.

V oblasti dotačního managementu se kromě samotných žádostí o dotace zabýváme zejména konkrétními návrhy technického řešení. Zajišťujeme studie technické a ekonomické proveditelnosti a zpracováváme energetické audity a posudky.

Díky činnosti energetického managementu jsme schopni zajistit kvalitní technické řešení plánovaných projektů a následně garantovat dlouhodobý efekt realizovaných energeticky úsporných opatření s dopadem na efektivní vynaložení potřebných finančních prostředků.

 

Zascrolovat

Aktivní energetický management

Výdaje na energie tvoří významnou část nákladů na provoz objektů a technologických zařízení. Spotřeby energií se proto vyplatí průběžně sledovat, pravidelně vyhodnocovat a přijímat opatření vedoucí k jejich snižování.

Přehledná vizualizace energetických dat, měření spotřeby, výroby a ztrát energií nebo řízení a optimalizace toku energií díky nejmodernějším systémům měření a regulace je přesná charakteristika našeho aktivního řešení energetického managementu.

Vstupy a výstupy energií lze efektivně řešit pouze přesným měřením a monitoringem na vybraných místech. Docílit zajímavých úspor je často možné i díky menším organizačním opatřením, které nevyžadují žádné další náklady. Okamžitým efektem průběžného sledování spotřeb energií je snadnější odhalování nestandardních stavů v podobě poruch a havárií.

Zascrolovat

Energeticky úsporné projekty

Poskytujeme služby v oblasti energetických úspor formou komplexního řešení vedoucího ke snížení energetické náročnosti, navíc při zachování nebo zvýšení energetické bezpečnosti. Jedná se vždy o individuální soubor opatření z oblasti spotřeby, výroby a distribuce elektrické energie, tepelné energie či chladu nebo stlačeného vzduchu. Naše návrhy rovněž zahrnují oblast moderního úsporného osvětlení, využití obnovitelných zdrojů energie nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

V rámci implementace technických a organizačních opatření mohou být využity různé metody financování a provozování dotčených investic. Standardním řešením je dodávka investičních opatření „na klíč“ tj. Energy Contracting, kde je investice zahrnuta do ceny dodávaných energií. Současným trendem v oblasti realizace energeticky úsporných projektů je metoda Energy Performance Contracting, která smluvně garantuje splácení počáteční investice z dosahovaných úspor a zajišťuje aktivní energetický management po celou dobu trvání kontraktu.

Zascrolovat

Výstavba a provoz energetických celků

Nabízíme komplexní řešení realizace a dodávek energetických celků, včetně zajištění jejich dlouhodobého provozu, a to zejména v oblastech výstavby zařízení pro tepelnou energetiku, kogeneračních jednotek, soustav umělého osvětlení, zařízení pro výrobu a distribuci stlačeného vzduchu, fotovoltaických elektráren nebo montáže trafostanic a rozvodných zařízení.

Zajistíme kompletní převzetí energetického hospodářství, modernizaci či výstavbu účinných technologií pro výrobu energií, jejich distribuci i samotné předání do koncových zařízení.

Jsme také schopni provozovat energetické zdroje bez rozdílu vstupní komodity nebo teplonosného média a zároveň zajišťovat distribuci energií s kompletní správou koncových předávacích míst.

Zascrolovat

Design-build

Jedná se o výstavbu projektů, kde je odpovědnost za zpracování projektové dokumentace přenesena na zhotovitele stavby. Sloučení funkce projektanta a dodavatele do jedné osoby přináší zajímavé výhody, zejména pak časovou úsporu a záruku realizátora za výsledek.

U těchto projektů je často hodnocen dlouhodobý efekt, takže může být preferována vyšší počáteční investice s nižšími náklady v průběhu životního cyklu projektu před klasickou soutěží na nejnižší cenu. Odpadají zde také problémy s požadavky na dopracování projektových dokumentací, chybějícími položkami ve výkazech výměr a s nimi související vícepráce. Metodu Design-Build lze použít ve všech případech, kdy má investor dostatečnou znalost a technickou odbornost pro stanovení požadavků na budoucí projekt.

Zascrolovat

Kontakt

Special Service International Energy a.s.

Sídlo: Letohradská 711/10, Holešovice, 170 00 Praha 7
Korespondenční adresa: Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00, Holešovice

IČ: 261 80 316
Obchodní společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 6585

Monika Wittenbergerová
Asistentka vedení společnosti
+420 732 532 616
monika.wittenbergerova@ssi.cz

Zascrolovat

Integrovaný facility management

Přehlednost, průkaznost a zodpovědnost. Tyto důvody stojí za rostoucí poptávkou po této službě. V SSI Group zvládáme úkoly díky více než 30 letům zkušeností a téměř 2 500 profesionálů. A rosteme každým měsícem. Stejně jako stoupá hodnota nemovitostí, o které pečujeme.

Podívejte se na naše reference

Nabídka práce po celé ČR
volejte nonstop
800 100 187
Více informací

Spolupracujeme Záchranka