800 100 187 Navigace

Energetika

Energetika je jako tepající srdce každé společnosti. Spolehlivost, efektivita a důvěra jsou přesně slova, která vystihují naše vnímání této služby. Fungujeme stabilně a komplexně, od energetických studií až po dlouhodobý provoz.

Stavíme a provozujeme energetická zařízení s maximálním důrazem na efektivitu a hospodárnost, založenou především na stabilním a zkušeném týmu profesionálů. Abychom byli schopni energetická zařízení kvalitně a dlouhodobě provozovat, upřednostňujeme vlastní návrh a realizaci energetických technologií (tzv. stavba s budoucí garancí provozu) s detailním, předprojekčním rozpracováním koncepce energetiky, která je zárukou dlouhodobého procesu modernizace energetiky zákazníka.

Jsme seriózní alternativou nadnárodním energetickým korporacím.

Energetický management

Přehledná vizualizace a měření dat spotřeby, výroby a ztrát energií, řízení a optimalizace toku energií a regulace vybraných spotřeb energií je přesná charakteristika našeho vnímání energetického managementu.

Zajímají nás každodenní provozní problémy zákazníků spojené se vstupy a výstupy energií, které lze efektivně řešit pouze s přesným měřením na vybraných místech. Monitoring a regulace spotřeb energií je podstatným zdrojem úspor v podobě optimalizace spotřeb, nastavením vhodných parametrů odběrů a příkonu a optimalizace chodu technologií a velkých spotřebičů.

Nedílnou součástí energetického managementu je zajištění legislativních povinností v energetice, zprostředkování dotací, zpracování studií (proveditelnosti, investičního záměru, apod.) a energetických auditů nebo podpora při implementaci ISO 50001.

Naším hlavním subdodavatelem systému MaR je společnost Flow Box.

Zascrolovat

Tepelné hospodářství

Naším hlavním cílem je provozování a obsluha tepelných zařízení (kotel, tepelné čerpadlo, KGJ) v kombinaci se zajištěním vlastní investice do nové technologie na výrobu tepla. Pro efektivní provoz technologie je nezbytný jasně definovaný záměr (modernizace, nová výstavba, rekonstrukce, atd.), který ve většině případů řešíme studií. Studie přesně definuje, jestli je nové zařízení dobře dimenzováno, je-li vhodné pro daný provoz a energetické prostředí a jakou má návratnost (oproti stávajícímu zdroji tepla) v případě modernizace nebo rekonstrukce.

Naším zásadním přínosem je zajištění celého procesu modernizace tepelného hospodářství od fáze studie, přes projekci a výstavbu a následné provozování a obsluhu včetně zainvestování celého díla a jeho splácení v podobě vyrobené jednotky tepla (GJ). V tomto řetězci, je-li roztříštěn mezi různé subjekty, mnohdy vnikají neřešitelné spory mezi jednotlivými procesy (př. mezi stavbou a provozem, kde jeden se soustředí na co nejlevnější a nejrychlejší výstavbu a druhý na co nepohodlnější provoz). Bude-li celý proces zajištěn jedním subjektem, který bude technologie provozovat několik let, pak se vyhnete případným sporům a budete mít jistotu, že je technologie navržena a postavena s maximálním důrazem na dlouhodobou stabilitu.

Projekční činnost a výstavbu zajišťujeme subdodavatelsky s vlastním dozorem stavby.

Zascrolovat

Lokální distribuční soustavy (LDS)

Lokální distribuční soustava (LDS) je distribuční soustava sloužící pro připojení koncových odběratelů k energetické síti a zajištění dodávek energií (elektřiny a plynu), pro objekt zákazníka. Energetické distribuční soustavy provozují licencované distribuční společnosti na území vymezeném jejich licencemi. LDS může vzniknout všude tam, kde je více zákazníků (odběratelů energií) připojeno na energetickou síť prostřednictvím jednoho připojovacího místa, a to k nadřazené distribuční soustavě.

Naším hlavním záměrem je provozování, obsluha a zajištění vlastní investice do nové nebo rekonstruované LDS. Pro bezchybný provoz lokální distribuční sítě je klíčové zpracování detailní studie, která definuje jak technické, tak i administrativní procesy nezbytné pro zdárné oddělení a modernizaci LDS a její dlouhodobé, stabilní provozování.

Naše přidaná hodnota je v zajištění celého procesu modernizace LDS na klíč, tedy od fáze studie, přes projekci a výstavbu a následné provozování a obsluhu včetně investice. Zajištění celého procesu jedním subjektem vám garantuje maximální soustředěnost na kvalitu realizace díla opodstatněnou následujícím provozem díla stále stejným subjektem.

Máme stabilní, profesionální tým, který je připraven provoz LDS plně zabezpečit, projekční činnost a výstavbu zajišťujeme subdodavatelsky s vlastním dozorem stavby.

Zascrolovat

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET)

KVET nebo také kogenerace znamená společnou výrobu elektřiny a tepla generátorem (kogenerační jednotkou) poháněným většinou spalovacím motorem na zemní plyn, v méně častých případech plynovou či parní turbínou.

Hlavním přínosem kogenerační jednotky je snížení spotřeby primárních zdrojů energií, zajištění vyšší bezpečnosti dodávek energií, snížení emisí skleníkových plynů a tuhých znečišťujících látek a v neposlední řadě využití odpadního tepla generátoru. Dalším přínosem je možnost regulace rezervovaného příkonu výrobou elektrické energie z KGJ.

Nabízíme kogenerační jednotku na klíč, tedy od fáze studie, přes projekci a výstavbu a následné provozování a obsluhu včetně zainvestování celého díla a jeho splácení v podobě vyrobené jednotky odpadního tepla (GJ) a elektrické energie (kWh). Za velmi podstatné považujeme před instalací KGJ zpracování energetické koncepce objektu/areálu zákazníka (shopping centra, závodu, nemocnice, atd.), která jasně definuje možnosti výroby tepla a elektrické energie proti současnému stavu a přesná měření a regulaci jak vstupní energie (plyn, EE), tak energie vyrobené (teplo, chlad, EE, stlačený vzduch, atd.).

Projekční činnost a výstavbu zajišťujeme subdodavatelsky s vlastním dozorem stavby.

Zascrolovat

Integrovaný facility management

Přehlednost, průkaznost a zodpovědnost. Tyto důvody stojí za rostoucí poptávkou po této službě. V SSI Group zvládáme úkoly díky více než 30 letům zkušeností a téměř 2 500 profesionálů. A rosteme každým měsícem. Stejně jako stoupá hodnota nemovitostí, o které pečujeme.

Podívejte se na naše reference

Nabídka práce po celé ČR
volejte nonstop
800 100 187
Více informací