Navigace Kariéra Nabídka práce 24/7 800 100 187


Doložka e-mailu

Není-li odesílatelem výslovně stanoveno jinak, je obsah této zprávy pouze informativní a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy podle ustanovení § 1731 a § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jako „občanský zákoník“), přijetí takového návrhu smlouvy dle ustanovení § 1740 občanského zákoníku, jiné právní jednání odesílatele, veřejný příslib podle ustanovení § 1733 občanského zákoníku, nebo potvrzovací dopis ve smyslu ustanovení § 1757 občanského zákoníku.V souvislosti s obsahem této zprávy neprojevuje odesílatel vůli být v jeho důsledku vázán jakoukoliv smlouvou, dohodou či její změnou, ledaže je odesílatelem výslovně stanoveno jinak. S ohledem na výše uvedené nelze v souvislosti s informacemi a prohlášeními obsaženými v této zprávě dovozovat vůči odesílateli žádnou předsmluvní odpovědnost. Odesílatel neodpovídá za správnost, úplnost a včasné doručení elektronicky zasílaných informací a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.Tento e-mail a jeho přílohy jsou určeny pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírovaní, distribuce nebo šíření je neoprávněná. Pokud jste obdržel tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesílateli a pak jej vymažte.Šetřete přírodu – netiskněte tento email, pokud to není nutné.