Jedno z kľúčových školení, ktorému venujeme veľkú pozornosť. Účastníci sa zoznámia s hlavnými rizikami a nebezpečenstvamiv reálnom pracovnom prostredí. Naučia sa, ako ich identifikovať a predchádzať im, a zároveň sa zoznámia s právnymi predpismi.

Absolventi školení sa naučia súvislosti medzi bezpečnosťou práce a požiarnou prevenciou. A jednoducho budú vedieť prijímať adekvátne opatrenia.

Praktické cvicenie BOZP a PO

Cieľom tohto školenia je praktický nácvik boja s ohňom a poskytovanie prvej pomoci zraneným.

Ako postupovať pri vzniku požiaru. Ako a kedy použiť správne hasiace prostriedky. Tímová spolupráca a reakcia na krízové situácie pod stresom.

To všetko si účastníci školenia majú možnosť vyskúšať pri riešení veľmi reálnych modelových situácií.