Čerpanie dotácií je aktuálnou témou vo verejnom aj súkromnom sektore. Dotačných titulov je tu celý rad a ich podmienky sa často s každou ďalšou výzvou upravujú. U nás získate vždy aktuálne informácie o možnostiach financovania energeticky úsporných projektov s využitím dotácií z operačných programov Európskej únie či z národných programov.

V oblasti dotačného manažmentu sa okrem samotných žiadostí o dotácie zaoberáme najmä konkrétnymi návrhmi technického riešenia. Zabezpečujeme štúdie technickej a ekonomickej realizovateľnosti a spracovávame energetické audity a posudky.

Vďaka činnosti energetického manažmentu sme schopní zabezpečiť kvalitné technické riešenie plánovaných projektov a následne garantovať dlhodobý efekt realizovaných energeticky úsporných opatrení s dopadom na efektívne vynaloženie potrebných finančných prostriedkov.