Prehľadná vizualizácia a meranie dát spotreby, výroby a strát energií, riadenie a optimalizácia toku energií a regulácia vybraných spotrieb energií je presná charakteristika nášho vnímania energetického manažmentu.

Zaujímajú nás každodenné prevádzkové problémy zákazníkov spojené so vstupmi a výstupmi energií, ktoré je možné efektívne riešiť len s presným meraním na vybraných miestach. Monitoring a regulácia spotreby energií je podstatným zdrojom úspor v podobe optimalizácie spotrieb, nastavením vhodných parametrov odberov a príkonu a optimalizácie chodu technológií a veľkých spotrebičov.

Neoddeliteľnou súčasťou energetického manažmentu je zabezpečenie legislatívnych povinností v energetike, sprostredkovanie dotácií, spracovanie štúdií (uskutočniteľnosti, investičného zámeru, a pod.) a energetických auditov alebo podpora pri implementácii ISO 50001.

Naším hlavným subdodávateľom systému MaR je spoločnosť Flow Box.