Ide o výstavbu projektov, kde je zodpovednosť za spracovanie projektovej dokumentácie prenesená na zhotoviteľa stavby. Zlúčenie funkcie projektanta a dodávateľa do jednej osoby prináša zaujímavé výhody, najmä však časovú úsporu a záruku realizátora za výsledok.

Pri týchto projektoch je často hodnotený dlhodobý efekt, takže môže byť preferovaná vyššia počiatočná investícia s nižšími nákladmi v priebehu životného cyklu projektu pred klasickou súťažou na najnižšiu cenu. Odpadajú tu tiež problémy s požiadavkami na dopracovanie projektových dokumentácií, chýbajúcimi položkami vo výkazoch výmer a s nimi súvisiace práce navyše. Metódu Design-Build je možné použiť vo všetkých prípadoch, kedy má investor dostatočnú znalosť a technickú odbornosť pre stanovenie požiadaviek na budúci projekt.