800 100 187 Navigace

Energetika

Energetické procesy tvoria významnú kapitolu fungovania každej zdravej spoločnosti. Spoľahlivosť, zodpovednosť, efektivita a dôvera sú presne tie slová, ktoré úplne vystihujú naše vnímanie realizácie energetických služieb.

Fungujeme stabilne a vytvárame komplexné koncepčné riešenia. Od energetického poradenstva až po realizáciu a prevádzku dlhodobých energeticky úsporných projektov vrátane zabezpečenia financovania a zmluvných garancií za výsledok.

Projektujeme, staviame a prevádzkujeme energetické zariadenia s maximálnym dôrazom na efektivitu a hospodárnosť, založenú predovšetkým na stabilnom a skúsenom tíme odborníkov.

Poradenská činnosť v energetike

Čerpanie dotácií je aktuálnou témou vo verejnom aj súkromnom sektore. Dotačných titulov je tu celý rad a ich podmienky sa často s každou ďalšou výzvou upravujú. U nás získate vždy aktuálne informácie o možnostiach financovania energeticky úsporných projektov s využitím dotácií z operačných programov Európskej únie či z národných programov.

V oblasti dotačného manažmentu sa okrem samotných žiadostí o dotácie zaoberáme najmä konkrétnymi návrhmi technického riešenia. Zabezpečujeme štúdie technickej a ekonomickej realizovateľnosti a spracovávame energetické audity a posudky.

Vďaka činnosti energetického manažmentu sme schopní zabezpečiť kvalitné technické riešenie plánovaných projektov a následne garantovať dlhodobý efekt realizovaných energeticky úsporných opatrení s dopadom na efektívne vynaloženie potrebných finančných prostriedkov.

Zascrolovat

Energeticky úsporné projekty

Poskytujeme služby v oblasti energetických úspor formou komplexného riešenia vedúceho k zníženiu energetickej náročnosti, navyše pri zachovaní alebo zvýšení energetickej bezpečnosti. Ide vždy o individuálny súbor opatrení z oblasti spotreby, výroby a distribúcie elektrickej energie, tepelnej energie či chladu alebo stlačeného vzduchu. Naše návrhy takisto zahŕňajú oblasť moderného úsporného osvetlenia, využitie obnoviteľných zdrojov energie alebo kombinovanú výrobu elektriny a tepla.

V rámci implementácie technických a organizačných opatrení môžu byť využité rôzne metódy financovania a prevádzkovanie dotknutých investícií. Štandardným riešením je dodávka investičných opatrení „na kľúč“ tj. Energy Contracting, kde je investícia zahrnutá do ceny dodávaných energií. Súčasným trendom v oblasti realizácie energeticky úsporných projektov je metóda Energy Performance Contracting, ktorá zmluvne garantuje splácanie počiatočnej investície z dosahovaných úspor a zabezpečuje aktívny energetický manažment po celú dobu trvania kontraktu.

 

Zascrolovat

Výstavba a prevádzka energetických celkov

Ponúkame komplexné riešenie realizácie a dodávok energetických celkov, vrátane zabezpečenia ich dlhodobej prevádzky, a to najmä v oblastiach výstavby zariadení pre tepelnú energetiku, kogeneračných jednotiek, sústav umelého osvetlenia, zariadení na výrobu a distribúciu stlačeného vzduchu, fotovoltaických elektrární alebo montáže trafostaníc a rozvodných zariadení.

Zabezpečíme kompletné prevzatie energetického hospodárstva, modernizáciu či výstavbu účinných technológií pre výrobu energie, jej distribúciu aj samotné odovzdanie do koncových zariadení.

Sme tiež schopní prevádzkovať energetické zdroje bez rozdielu vstupnej komodity alebo teplonosného média a zároveň zabezpečovať distribúciu energií s kompletnou správou koncových odovzdávacích miest.

Zascrolovat

Aktívny energetický manažment

Výdavky na energie tvoria významnú časť nákladov na prevádzku objektov a technologických zariadení. Spotreby energií sa preto oplatí priebežne sledovať, pravidelne vyhodnocovať a prijímať opatrenia vedúce k ich znižovaniu.

Prehľadná vizualizácia energetických údajov, meranie spotreby, výroby a strát energií alebo riadenie a optimalizácia toku energií vďaka najmodernejším systémom merania a regulácie je presná charakteristika nášho aktívneho riešenia energetického manažmentu.

Vstupy a výstupy energií je možné efektívne riešiť len presným meraním a monitoringom na vybraných miestach. Docieliť zaujímavé úspory je často možné aj vďaka menším organizačným opatreniam, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie náklady. Okamžitým efektom priebežného sledovania spotrieb energií je ľahšie odhaľovanie neštandardných stavov v podobe porúch a havárií.

Zascrolovat

Design-build

Ide o výstavbu projektov, kde je zodpovednosť za spracovanie projektovej dokumentácie prenesená na zhotoviteľa stavby. Zlúčenie funkcie projektanta a dodávateľa do jednej osoby prináša zaujímavé výhody, najmä však časovú úsporu a záruku realizátora za výsledok.

Pri týchto projektoch je často hodnotený dlhodobý efekt, takže môže byť preferovaná vyššia počiatočná investícia s nižšími nákladmi v priebehu životného cyklu projektu pred klasickou súťažou na najnižšiu cenu. Odpadajú tu tiež problémy s požiadavkami na dopracovanie projektových dokumentácií, chýbajúcimi položkami vo výkazoch výmer a s nimi súvisiace práce navyše. Metódu Design-Build je možné použiť vo všetkých prípadoch, kedy má investor dostatočnú znalosť a technickú odbornosť pre stanovenie požiadaviek na budúci projekt.

Zascrolovat

Integrovaný facility management

Prehľadnosť, preukázateľnosť a zodpovednosť. Tieto dôvody stoja za rastúcim dopytom po tejto službe. V SSI Group zvládame úlohy vďaka viac než 30 rokom skúseností a takmer 2 500 profesionálom. A rastieme každým mesiacom. Takisto ako aj stúpa hodnota nehnuteľností, o ktoré sa staráme.

Pozrite naše referencie