800 100 187 Navigace

Energetika

Energetika je ako bijúce srdce každej spoločnosti. Spoľahlivosť, efektivita a dôvera sú presne tie slová, ktoré vystihujú naše vnímanie tejto služby. Fungujeme stabilne a komplexne, od energetických štúdií až po dlhodobú prevádzku.

Staviame a prevádzkujeme energetické zariadenia s maximálnym dôrazom na efektivitu a hospodárnosť, založenú predovšetkým na stabilnom a skúsenom tíme profesionálov. Aby sme boli schopní energetické zariadenia kvalitne a dlhodobo prevádzkovať, uprednostňujeme vlastný návrh a realizáciu energetických technológií (tzv. stavba s budúcou garanciou prevádzky) s detailným, predprojekčným rozpracovaním koncepcie energetiky, ktorá je zárukou dlhodobého procesu modernizácie energetiky zákazníka.

Sme serióznou alternatívou k nadnárodným energetickým korporáciám.

Energetický manažment

Prehľadná vizualizácia a meranie dát spotreby, výroby a strát energií, riadenie a optimalizácia toku energií a regulácia vybraných spotrieb energií je presná charakteristika nášho vnímania energetického manažmentu.

Zaujímajú nás každodenné prevádzkové problémy zákazníkov spojené so vstupmi a výstupmi energií, ktoré je možné efektívne riešiť len s presným meraním na vybraných miestach. Monitoring a regulácia spotreby energií je podstatným zdrojom úspor v podobe optimalizácie spotrieb, nastavením vhodných parametrov odberov a príkonu a optimalizácie chodu technológií a veľkých spotrebičov.

Neoddeliteľnou súčasťou energetického manažmentu je zabezpečenie legislatívnych povinností v energetike, sprostredkovanie dotácií, spracovanie štúdií (uskutočniteľnosti, investičného zámeru, a pod.) a energetických auditov alebo podpora pri implementácii ISO 50001.

Zascrolovat

Tepelné hospodárstvo

Naším hlavným cieľom je prevádzkovanie a obsluha tepelných zariadení (kotol, tepelné čerpadlo, KGJ) v kombinácii so zaistením vlastnej investície do novej technológie na výrobu tepla.

Naším zásadným prínosom je zabezpečenie celého procesu modernizácie tepelného hospodárstva od fázy štúdie, cez projekciu a výstavbu a následné prevádzkovanie a obsluhu vrátane zainvestovania celého diela a jeho splácaní v podobe vyrobenej jednotky tepla (GJ). V tomto reťazci, ak je roztrieštený medzi rôzne subjekty, veľakrát vnikajú neriešiteľné spory medzi jednotlivými procesmi (pr. medzi stavbou a prevádzkou, kde jeden sa sústredí na čo najlacnejšiu a najrýchlejšiu výstavbu a druhý na čo nepohodlnejšiu prevádzku). Ak bude celý proces zabezpečený jedným subjektom, ktorý bude technológiu prevádzkovať niekoľko rokov, potom sa vyhnete prípadným sporom a budete mať istotu, že technológia je navrhnutá a postavená s maximálnym dôrazom na dlhodobú stabilitu.

Zascrolovat

Lokálne distribučné sústavy (LDS)

LDS je distribučná sústava slúžiaca na pripojenie koncových odberateľov k energetickej sieti a zabezpečenie dodávok energií (elektriny a plynu), pre objekt zákazníka.

Prevádzkujeme, obsluhujeme a zabezpečujeme vlastné investície do novej alebo rekonštruovanej LDS. Našou pridanou hodnotou je zabezpečenie celého procesu modernizácie LDS na kľúč, teda od fázy štúdie, cez projekciu a výstavbu a následné prevádzkovanie a obsluhu vrátane investície.

Zaistenie celého procesu jedným subjektom garantuje maximálnu sústredenosť na kvalitu realizácie diela opodstatnenú následnou prevádzkou diela stále rovnakým subjektom.

Zascrolovat

Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET)

KVET alebo tiež kogenerácia znamená spoločnú výrobu elektriny a tepla generátorom (kogeneračná jednotka) poháňaným väčšinou spaľovacím motorom na zemný plyn, v menej častých prípadoch plynovou či parnou turbínou.

Hlavným prínosom kogeneračnej jednotky je zníženie spotreby primárnych zdrojov energií, zaistenie vyššej bezpečnosti dodávok energií, zníženie emisií skleníkových plynov a tuhých znečisťujúcich látok a v neposlednom rade využitie odpadového tepla generátora.

Ponúkame kogeneračnú jednotku na kľúč, teda od fázy štúdie, cez projekciu a výstavbu a následné prevádzkovanie a obsluhu vrátane zainvestovania celého diela a jeho splácania v podobe vyrobenej jednotky odpadového tepla (GJ) a elektrickej energie (kWh).

Zascrolovat

Integrovaný facility management

Prehľadnosť, preukázateľnosť a zodpovednosť. Tieto dôvody stoja za rastúcim dopytom po tejto službe. V SSI Group zvládame úlohy vďaka viac než 30 rokom skúseností a takmer 2 500 profesionálom. A rastieme každým mesiacom. Takisto ako aj stúpa hodnota nehnuteľností, o ktoré sa staráme.

Pozrite naše referencie