800 100 187 Navigace

Energetika

Energetika je ako bijúce srdce každej spoločnosti. Spoľahlivosť, efektivita a dôvera sú presne tie slová, ktoré vystihujú naše vnímanie tejto služby. Fungujeme stabilne a komplexne, od energetických štúdií až po dlhodobú prevádzku.

Staviame a prevádzkujeme energetické zariadenia s maximálnym dôrazom na efektivitu a hospodárnosť, založenú predovšetkým na stabilnom a skúsenom tíme profesionálov. Aby sme boli schopní energetické zariadenia kvalitne a dlhodobo prevádzkovať, uprednostňujeme vlastný návrh a realizáciu energetických technológií (tzv. stavba s budúcou garanciou prevádzky) s detailným, predprojekčným rozpracovaním koncepcie energetiky, ktorá je zárukou dlhodobého procesu modernizácie energetiky zákazníka.

Sme serióznou alternatívou k nadnárodným energetickým korporáciám.

Energetický manažment

Prehľadná vizualizácia a meranie dát spotreby, výroby a strát energií, riadenie a optimalizácia toku energií a regulácia vybraných spotrieb energií je presná charakteristika nášho vnímania energetického manažmentu.

Zaujímajú nás každodenné prevádzkové problémy zákazníkov spojené so vstupmi a výstupmi energií, ktoré je možné efektívne riešiť len s presným meraním na vybraných miestach. Monitoring a regulácia spotreby energií je podstatným zdrojom úspor v podobe optimalizácie spotrieb, nastavením vhodných parametrov odberov a príkonu a optimalizácie chodu technológií a veľkých spotrebičov.

Neoddeliteľnou súčasťou energetického manažmentu je zabezpečenie legislatívnych povinností v energetike, sprostredkovanie dotácií, spracovanie štúdií (uskutočniteľnosti, investičného zámeru, a pod.) a energetických auditov alebo podpora pri implementácii ISO 50001.

Naším hlavným subdodávateľom systému MaR je spoločnosť Flow Box.

Zascrolovat

Tepelné hospodárstvo

Naším hlavným cieľom je prevádzkovanie a obsluha tepelných zariadení (kotol, tepelné čerpadlo, KGJ) v kombinácii so zaistením vlastnej investície do novej technológie na výrobu tepla. Na efektívnu prevádzku technológie je nevyhnutný jasne definovaný zámer (modernizácia, nová výstavba, rekonštrukcia, atď.), ktorý vo väčšine prípadov riešime štúdiou. Štúdia presne definuje, či je nové zariadenie dobre dimenzované, či je vhodné pre danú prevádzku a energetické prostredie a akú má návratnosť (oproti súčasnému zdroju tepla) v prípade modernizácie alebo rekonštrukcie.

Naším zásadným prínosom je zabezpečenie celého procesu modernizácie tepelného hospodárstva od fázy štúdie, cez projekciu a výstavbu a následné prevádzkovanie a obsluhu vrátane zainvestovania celého diela a jeho splácaní v podobe vyrobenej jednotky tepla (GJ). V tomto reťazci, ak je roztrieštený medzi rôzne subjekty, veľakrát vnikajú neriešiteľné spory medzi jednotlivými procesmi (pr. medzi stavbou a prevádzkou, kde jeden sa sústredí na čo najlacnejšiu a najrýchlejšiu výstavbu a druhý na čo nepohodlnejšiu prevádzku). Ak bude celý proces zabezpečený jedným subjektom, ktorý bude technológiu prevádzkovať niekoľko rokov, potom sa vyhnete prípadným sporom a budete mať istotu, že technológia je navrhnutá a postavená s maximálnym dôrazom na dlhodobú stabilitu.

Projekčnú činnosť a výstavbu zabezpečujeme subdodávateľsky s vlastným dozorom stavby.

Zascrolovat

Lokálne distribučné sústavy (LDS)

Lokálna distribučná sústava (LDS) je distribučná sústava slúžiaca na pripojenie koncových odberateľov k energetickej sieti a zabezpečenie dodávok energií (elektriny a plynu), pre objekt zákazníka. Energetické distribučné sústavy prevádzkujú licencované distribučné spoločnosti na území vymedzenom ich licenciami. LDS môže vzniknúť všade tam, kde je viac zákazníkov (odberateľov energií) pripojených na energetickú sieť prostredníctvom jedného pripojovacieho miesta, a to k nadradenej distribučnej sústave.

Naším hlavným zámerom je prevádzkovanie, obsluha a zabezpečenie vlastnej investície do novej alebo rekonštruovanej LDS. Na bezchybnú prevádzku lokálnej distribučnej siete je kľúčové spracovanie detailnej štúdie, ktorá definuje ako technické, tak aj administratívne procesy nevyhnutné na úspešné oddelenie a modernizáciu LDS a jej dlhodobé, stabilné prevádzkovanie.

Naša pridaná hodnota je v zabezpečení celého procesu modernizácie LDS na kľúč, teda od fázy štúdie, cez projektovanie a výstavbu a následné prevádzkovanie a obsluhu vrátane investície. Zaistenie celého procesu jedným subjektom vám garantuje maximálnu sústredenosť na kvalitu realizácie diela opodstatnenú nasledujúcou prevádzkou diela stále rovnakým subjektom.

Máme stabilný, profesionálny tím, ktorý je pripravený prevádzku LDS plne zabezpečiť, projekčnú činnosť a výstavbu zabezpečujeme subdodávateľsky s vlastným dozorom stavby.

Zascrolovat

Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET)

KVET alebo tiež kogenerácia znamená spoločnú výrobu elektriny a tepla generátorom (kogeneračná jednotka) poháňaným väčšinou spaľovacím motorom na zemný plyn, v menej častých prípadoch plynovou či parnou turbínou.

Hlavným prínosom kogeneračnej jednotky je zníženie spotreby primárnych zdrojov energií, zaistenie vyššej bezpečnosti dodávok energií, zníženie emisií skleníkových plynov a tuhých znečisťujúcich látok a v neposlednom rade využitie odpadového tepla generátora. Ďalším prínosom je možnosť regulácie rezervovaného príkonu výrobou elektrickej energie z KGJ.

Ponúkame kogeneračnú jednotku na kľúč, teda od fázy štúdie, cez projekciu a výstavbu a následné prevádzkovanie a obsluhu vrátane zainvestovania celého diela a jeho splácania v podobe vyrobenej jednotky odpadového tepla (GJ) a elektrickej energie (kWh). Za veľmi podstatné považujeme pred inštaláciou KGJ spracovanie energetickej koncepcie objektu/areálu zákazníka (shopping centra, závodu, nemocnice, atď.), ktorá jasne definuje možnosti výroby tepla a elektrickej energie oproti súčasnému stavu a presné merania a reguláciu ako vstupnej energie (plyn, EE ), tak energie vyrobenej (teplo, chlad, EE, stlačený vzduch, atď.).

Projekčnú činnosť a výstavbu zabezpečujeme subdodávateľsky s vlastným dozorom stavby.

Zascrolovat

Integrovaný facility management

Prehľadnosť, preukázateľnosť a zodpovednosť. Tieto dôvody stoja za rastúcim dopytom po tejto službe. V SSI Group zvládame úlohy vďaka viac než 30 rokom skúseností a takmer 2 500 profesionálom. A rastieme každým mesiacom. Takisto ako aj stúpa hodnota nehnuteľností, o ktoré sa staráme.

Pozrite naše referencie