Ochrana osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonných titulů, pro legitimní a jasně určené účely, a to pouze v nezbytném rozsahu a po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu. Podrobnější informace, včetně kontaktních údajů, naleznete níže v textu.

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Special Service International, spol. s r.o.
Sídlo: Letohradská 711/10, 170 00 Praha 7
IČO: 26116570
Tel.: +420 222 722 590
E-mail: info@ssi.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ve všech záležitostech ohledně ochrany osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • e-mailem: dpo@ssi.cz
 • Písemně na adrese: Palmovka Business Centre, Na Žertvách 2247/29, 180 00 Praha 8

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Osobní údaje, které nám sami poskytnete odesláním dotazu nebo kontaktního formuláře:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní kontakt,
 • emailovou adresu,
 • text zprávy.

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat za účelem vyřízení Vámi vzneseného požadavku či dotazu na naši společnost. Tyto osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu jednání / řešení předmětného požadavku.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky:

Na našich webových stránkách používáme cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě webu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme, jsou anonymní a uloženy po dobu nezbytně nutnou.

Webové stránky je možné využívat i bez souborů cookies jejich zakázáním prostřednictvím Vašeho prohlížeče, omezením cookies jen na určité webové stránky nebo prostřednictvím upozorňování na odesílání souboru cookies.

Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, který vyjadřujete zasláním Vašich osobních údajů v dotazu nebo kontaktním formuláři.
 • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vámi zaslaného požadavku či dotazu.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů. Dále osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění zákonných povinností.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

S Vašimi osobními údaji nakládáme vždy odpovědně a v souladu s platnými právními předpisy. Přijali jsme a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zajišťují zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, po jakou dobu, komu tyto údaje předáváme a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Veškeré tyto informace byste měli nalézt v tomto dokumentu. Nebudete-li si jistí, můžete nás požádat o informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a případně požádat o přístup k těmto osobním údajům.
 • Právo opravu osobních údajů
  Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.
 • Právo na výmaz osobních údajů
  V některých případech máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Jde o situace, kdy:

  > Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
  > odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný právní důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat;
  > využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování) a v rámci tohoto práva vyjde najevo, že v dané situaci převažuje Váš zájem nad naším oprávněným zájmem pro zpracování osobních údajů;
  > domníváte se, že osobní údaje jsou námi zpracovány protiprávně.

Vezměte, prosím, na vědomí, že toto právo se neuplatní, je-li zpracování dotčených osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti či určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování
  V některých případech máte možnost požadovat omezení zpracování, a to popíráte-li přesnost Vašich osobních údajů; domníváte se, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro stanovené účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování (viz níže Právo vznést námitku proti zpracování). Dojde-li k omezení zpracování Vašich osobních údajů, budou tyto moct být zpracovávány pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou jejich uložení či zálohy).
 • Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo požádat nás o přenos svých osobních údajů, které jste nám sami poskytli. Toto právo se uplatní pouze vůči těm osobním údajům, které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku proti zpracování
  Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše „Na základě jakého oprávnění a k jakým účelům zpracováváme osobní údaje?“), proti takovému zpracování osobních údajů máte právo vznést námitku. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího. V ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
 • Právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  S žádostmi o uplatnění Vašeho práva se můžete kdykoli obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v záhlaví stránky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018