Navigace Kariéra Nabídka práce 24/7 800 100 187


Zpět do kategorie Blog

SSI Energy | Pozvánka na valnou hromadu

Blog Dění v SSI Group

SSI Energy | Pozvánka na valnou hromadu

Vážení akcionáři společnosti Special Service International Energy, a.s. se sídlem Letohradská 711/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 26180316, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6585 (dále jen „společnost“), představenstvo společnosti si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 17. května 2023 od 15:00 hod. v prostorách vedení skupiny SSI Group v Praze v ulici Na Žertvách 2247/29, v jednací místnosti v 6 patře.

Na pořadu valné hromady bude rozhodování o následujících záležitostech:

 Akcionáři mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení pozvánky na valnou hromadu doručit společnosti své vyjádření k pořadu valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 10. květen 2023.

 Představenstvo společnosti doporučí akcionářům schválit účetní závěrku společnosti a zisk ponechat na účtu nerozděleného zisku let minulých, dále představenstvo doporučí akcionářům schválení uzavíraných obchodních smluv a uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu funkce některých jeho členů. Jako auditor bude představenstvem navržena společnost AUDIT DANĚ CZ s auditorským oprávněním č. 489.


Tiskové zprávy, sektorové analýzy, aktuality z naší firmy a další

Podobné články blogu